Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Mali Hizmetler Birimi

 

Satın Alma Birimi

 • Genel Sekreterliğimiz ve Bağlı Sağlık Tesislerinin her türlü Mal, hizmet alımları ile yapım İşlerinin Satın Alım,  İhale ve İhale Sonrası İşlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Ticari alanların kiralanması, protokol ile alım işlemlerinin takibi ve yürütülmesini sağlamak,S
 • atın Alma Yetki Devri İşlemlerinin takibi ve yürütülmesini sağlamak
 • İş Artışı İşlemlerinin Stok Koordinasyon birimi ile birlikte yürütmek,
 • İhale Dosyalarının tasnifini yaparak Mali Hizmetler arşiv birimine teslimini sağlamak.
 • Diğer birimlerin görev yetki sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili birimlere yardımcı olmak
 • Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

 

Bütçe, Mali Analiz, Gider Tahakkuk Birimi

 • Bağlı Sağlık Tesisleri ve İlgili birimlerden gelen bütçe taleplerini ve Genel Sekreterce kabul edilen bütçeleri konsolide etmek ve gerçekleşmelerini takip etmek.
 • Hedef, strateji, program ve bütçe gerçekleşmelerini analiz etmek,
 • Genel Sekreterliğimiz ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Gider İzleme, Genel Bütçe Ödenek Planlaması,
 • Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi Ödenek Takibi, Limit Takip ve Artırım İşlemleri, Döner Sermaye Bütçesi, Ödenek Aktarmaları işlemlerinin takip ve işlemlerinin yürütmek,
 • Gider Gerçekleştirme  (Tarifeye Bağlı Giderler), Gider Tahakkuk İşlemlerini takibi ve yürütülmesini sağlamak,
 • Bağlı Sağlık Tesislerinin Nakit Akış Planlaması,  Borç Takip, Muhasebeleşme işlemleri ve PMD işlerinin takibini sağlamak,
 • Genel Sekreterlik bünyesinde açılan Avans ve Kredilerin takibini ve işlemlerini yürütmek
 • ,Diğer birimlerin görev yetki sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili birimlere yardımcı olmak
 • Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

Taşınır Mal ve Stok Yönetim  Birimi

 • Birlik Konsolide Hesap İşlemlerini Yürütmek,Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan ve ilgili hizmet başkanlıklarınca talep  edilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale ve ihale sonrası süreçlerini yürüterek takip etmek.
 • Birliğe bağlı sağlık tesislerinin MKYS  ve TDMS kayıtlarının kontrolü, aylık hesap kapama işleri ile yıl sonu hesap kapama işlemlerinin kontrolü ve takibini yapmak.
 • Birlik genelinde tüketime yönelik ihtiyaçların hizmet sunumu için hazır bulundurulabilmesi amacıyla etkin stok yönetimini yürütmek.
 • Stok kayıtlarının Kurumca belirlenen şekilde güncel tutulmasını sağlamak.
 • Bağlı tesis stoklarını izlemek, analiz etmek ve değerlendirmek
 • İlaç, Tıbbi Sarf ve Tüketim Malzemeleri İhale Hazırlıklarını yürütmek,Taşınır mal mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,Dayanıklı Taşınır, Demirbaş Takip ve Koordinasyonunu işlemlerini yürütmek,MKYS / TDMS / HYS / HBYS / KDS İşlemleri ve Programlar Arası Veri Analizlerinin takibini sağlamak
 • Bağlı Sağlık Tesislerinin talep ve  İş Artışlarını  değerlendirerek işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Diğer birimlerin görev yetki sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili birimlere yardımcı olmak
 • Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

 

Muhasebe Hizmetleri Birimi

 • Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan ve ilgili hizmet başkanlıklarınca talep edilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerine ilişkin döner sermaye ile ilgili ödeme işlemlerini gerçekleştirmek
 • Genel Sekreterliğin ve bağlı sağlık tesislerinin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Genel Sekreterliğimiz ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Gelir ve alacaklarının tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Bolu Kamu Hastaneleri Birliği  Genel Sekreterliği ve Bağlı Sağlık Tesislerinde Muhasebe Hizmetlerini, mevcut mali mevzuatlar ve ilgili diğer mevzuatlar ile ilgili kurumlar tarafından yürürlüğe konulacak mevzuatlar çerçevesinde yürütmek.
 • Muhasebe Yetkililiği görevi ile ilgili Sayıştay’a hesap vermek.
 • Diğer birimlerin görev yetki sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili birimlere yardımcı olmak
 • Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

Klinik Mühendislik Birimi

Bağlı Sağlık Tesislerinin Tıbbi Cihaz Planlamasını yürütmek ve teknik şartname çalışmasını yürütmek

Klinik Mühendislik Uygulamalarını yürütmek

Tıbbi Cihaz HEK İşlemlerini mevzuatlar çerçevesinde yürütmek

Bağlı Sağlık Tesislerinde bulunan Tıbbi Cihaz ve Demirbaşların MKYS Kayıt İşlemleri takibini sağlamak

Sağlık hizmetlerine ilişkin satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerin hesaplanması ile maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmaları yapmak.

Mal ve hizmet alımlarında kalite, maliyet ve işletme giderleri ile ilgili çalışmaları yapmak, bunlarla ilgili verilerin zamanında bildirilmesini sağlamak.

Diğer birimlerin görev yetki sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili birimlere yardımcı olmak

Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,

Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak

 

Faturalama, Gelir Tahakkuk ve işçi sayısı Tespit Birimi

 • Bağlı Sağlık Tesislerinin Gelir Gerçekleşmelerinin takibi ve analizi işlemlerini yürütmek,
 • Hasta Alacak Takip ve Vazgeçme Davalarının takibini sağlamak,Mal ve Hizmet Protokollerinin takibini sağlamak,
 • TDMS’de gelir gerçekleşmelerinin Takibini sağlamak
 • HBYS Faturalama İşlemlerinin kontrol ve takibini sağlamak
 • Ek Kaynak geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak
 • Medula Faturalama İşlemlerinin kontrol ve takibini sağlamak
 • TİG İşlemlerini yürütmek,Sağlık Tesislerinin dönemler halinde hizmet alım personelinin işçi sayısı veri giriş modülüne girişlerinin kontrollerini ve takibini sağlamak.
 • Diğer birimlerin görev yetki sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili birimlere yardımcı olmak
 • Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

Maaş, Döner Sermaye ve Personel Hakediş Birimi

 • Maaş ve Bağlı Ödemelerin Takibi ve İşlemlerini Yürütmek,
 • Döner Sermaye İşlemlerinin takbib ve işlemlerinin Yürütmek,
 • Personel özlük ödemeleri, Yolluk ve  Harcırah İşlemlerini yürütmek,
 • Bağlı tesislerin Ek Ödeme karar defterlerini inceleyerek Genel Sekreter onayına sunmak
 • SGK’ ya 5510 öncesi ve 5510 sonrası Prim Bildirgeleri yaparak ödeme işlemlerinin yapılamasını sağlamak,
 • Diğer birimlerin görev yetki sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili birimlere yardımcı olmak
 • Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak.