Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

İdari Hizmetler Birimi

 

İnsan Kaynakları Disiplin ve Hukuk İşleri Birimi

 • Kurumca belirlenen yetki çerçevesinde Birlik ve Genel Sekreterlik insan gücünün her türlü özlük işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek.
 • Birlik dâhilinde personel hareketlerini (atama, nakil ve görevlendirme) mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.
 • Birlik kapsamındaki personelin izin, terfi, emeklilik, istifa, görevden çekilmiş sayılma gibi özlük işlemleri ile disiplin ve pasaport işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Etkin ve verimli insan gücü planlanması, sağlık tesislerinin insan kaynakları ihtiyaç taleplerinin ve iş analizlerinin toplanması ve değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.
 • Birliğin Kadro ve Yatak Standartları ile Personel Dağılım Cetvelleri oluşturmak, personel hareketlerini bu cetvele günlük kaydetmek ve Başkanlığa sunmak,
 • Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,Kurum Başkanlığımızca, Valilik, Kaymakamlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik ve başlatılan İnceleme – öninceleme - Disiplin süreçlerinin takibi, muhakkik görevlendirilmesi veya muhakkikin talebi ile bilirkişi belirlenmesi, görevlendirilmesi ve sonuçlandırılması
 • Her Türlü Adli, İdari ve Disiplin Soruşturmalara ilişkin diğer kurumda çalışmakta iken birliğimize yada birliğimiz emrinde çalışırken diğer kurumlara naklen tayin olan personele ilişkin Genel Sekreterlikler, İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri veya diğer Resmi Kurumlarla yazışmaları yapmak ve takip etmek,
 • Adli ve idari Mahkeme süreçlerinin takibi ve mahkeme kararlarının ilgililere bildirilmesine ilişkin görevleri yapmak,
 • Ceza itiraz süreçlerinin takibi, sonuçlandırılması, cezanın sicilden silinme taleplerinin değerlendirilmesi ve takibinin yapılması,
 • Birliğe bağlı tesislerimizde görev yapan tüm personele ilişkin Disiplin ve Hukuk işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Disiplin ve Hukuk İşlemlerine ilişkin ilgisine göre sonucundan ilgili kurumlara (Valilik yada Kurum Başkanlığımıza) bilgi vermek,Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesislerinin hukuk müşavirliği işlerini yürütmek,
 • Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

Bilgi İşlem ve Otomasyon Birimi

 • Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Genel Sekreterlik ve bağlı tesislerin iletişiminin sağlanması, talimatların yürütülmesi, koordinasyonunu sağlamak,
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve TKHK Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığının emirlerinin birliğe bağlı sağlık tesislerine ulaşmasını sağlamak,
 • TTNET VPN altyapısının Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesislerin’de işleyişini sağlamak ve yönetmek.
 • Sağlık Bilişim Ağı’nın (SBA) Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesislerin’de işleyişini sağlamak ve yönetmek,
 • Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesislerinin haberleşme sistemlerinin (TTNET VPN ve SBA) düzenli, etkili, ekonomik ve verimli olarak çalışması için gerekli her türlü çalışmaları yapmak,
 • Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesisleri ortak Güvenlik Duvarını yönetmek,
 • Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesisleri ortak Antivirüs yazılımını yönetmek,
 • Bağlı Sağlık Tesisleri için yazılım ve donanım projeleri tasarlamak, onaylanan projelere katkı sağlamak,
 • HIMSS Dijital Hastane Değerlendirme(EMRAM) çalışmalarına katılmak ve Bağlı Sağlık Tesislerinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Genel Sekreterlik Bilgi Yönetim Sistemi (GSBYS) ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) çalışmalarını düzenlemek, koordine etmek ve satın alma işlemlerinde teknik şartnamelerini hazırlamak.
 • Bağlı Sağlık Tesisleri Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) talep değerlendirme komisyonlarından gelecek talepleri değerlendirmek,
 • Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesisleri ile HBYS tedarikçi firmalarının iletişim ve koordinasyonunu sağlamak-denetlemek,
 • Bağlı sağlık tesisleri HBYS’lerinden Kurumun ve Bakanlığın Veri Toplama Sistemlerine otomatik veri gönderimlerini denetlemek,Birliğe bağlı sağlık tesislerinde Bilgi İşlem ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Web sitelerinin oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Sağlık tesislerinin donanım, yazılım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarının planlaması çalışmalarında ve teknik şartnamelerinin hazırlanmasında görev almak,
 • Genel Sekreterlik Bilgi Güvenliği Komisyonu çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Genel Sekreterlik birimlerinin bilgisayarlarla ilgili sorunlarını çözmek,
 • EBYS kullanıcı işlemlerini yapmak,
 • Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 

 

Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Birimi

 • Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan hastane otelcilik hizmetlerini yürütülmesini takip etmek,
 • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek,
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak,
 • Hizmet araştırmaları planlamak, gerçekleştirmek, bu konuda yapılan çalışmalarda görev almak,
 • Hastane otelcilik hizmetleri teminine ve ihtiyaç tespitine ilişkin hazırlıkları yürütmek,
 • Sağlık tesislerinin tıbbi hizmetler dışındaki destek hizmetleri ile tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme dışındaki demirbaş ve sarf malzemesi ve gerektiğinde Genel Sekreterlik bünyesinde merkezi olarak ihtiyaçların planlaması çalışmalarını yapmak,
 • Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan ulaşım hizmetleri ve sair destek hizmetlerini planlamak ve ihtiyaç belirlemeye yönelik gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Genel Sekreterlik ve bağlı sağlık tesislerinin mühendislik ve teknik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hasta ve Sağlık Otelciliği Hizmetleri: Temizlik, yemek, veri giriş, güvenlik, yönlendirme, bina bakım onarım, cihaz bakım onarımı, kalibrasyon, atık yönetimi, çevre yönetimi, dikimevi, sterilizasyon, çamaşırhane, ulaşım, arşiv, morg, berber, matbaa, foto-film, santral, anons, otopark, çevre düzeni ve benzeri hizmetlerdir.

 

Eğitim Birimi

 • Genel Sekreterlik ve bağlı Sağlık Tesislerinin yıllık eğitim planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını takip etmek, gerektiğinde eğitimlerin verilmesini sağlamak,
 • Sağlık Bakanlığı ve TKHK’dan Genel Sekreterliğe gelen eğitim isteklerini ve eğitim programlarını planlamak, uygulanmasının koordinasyonu ve takibi ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Sağlık Bakanlığı ve TKHK’ın organize ettiği sertifika programları hakkında iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yapılan eğitim çalışmalarının sonuçlarını ölçmek ve değerlendirmek, hazırlanacak raporları Başkana sunmak,
 • Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Genel Sekreterlik ve bağlı sağlık tesislerinde yeni göreve başlamış aday memurların eğitimlerini Aday Memurların Yetiştirilmesine Yönelik Yönetmelik kapsamında organize etmek, yapmak.
 • Genel Sekreterliğimize bağlı Sağlık tesislerinde gerçekleştirilmekte olan hizmet içi eğitimleri takip etmek, gerektiğinde organize etmek.
 • Genel Sekreterlik ve bağlı sağlık tesislerimizde staj yapacak öğrenciler ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Kurumlardan gelen staj taleplerini staj komisyonunda değerlendirerek sonuca bağlamak.
 • Sağlık Bakanlığı, TKHK ve Birliğimiz ve ilimizde bulunan diğer sağlık kurumlarının eğitimler ile ilgili seminerlerin organizasyonunda görev almak.
 • Genel Sekreterliğimize bağlı 6 (altı) sağlık tesisinde görev yapmakta olan Eğitim Birimi çalışanları arasında iletişimi ve koordinasyonu oluşturmak.
 • Birliğimiz personellerinin sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için farklı kurumlar ile eğitim konularında işbirliği sağlamak.
 • Akademik amaçlı araştırma izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

Teknik ve Destek Hizmetleri Birimi

 • Genel sekreterlik ve bağlı tesislerinin yatırım takip iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Sağlık tesislerimizin yapım işlerine ilişkin plan, proje, mahal listesi, ödenek temini vb. teknik işlerin yapılmasını sağlamak ve işleri takip etmek,
 • Sağlık tesislerimizin teknik hizmetlerinin olması gereken düzeyde yürütülmesini sağlamak, gerekli önlemlerin alınarak aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve kontrol etmek, dış kaynak kullanarak yürütülmesi gereken teknik hizmetlerin planlanması, ihtiyaç tespiti ve teknik şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak,
 • Enerji Tasarrufu çalışmalarını yürütmek ve takip etmek,
 • Genel sekreterlik ve bağlı sağlık tesislerinin elektrik, doğalgaz, su gibi kaynaklarının serbest piyasadan temine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve takip etmek,
 • Genel sekreterlik ve sağlık tesislerinin elektrik, sıhhi tesisat, hırdavat ve benzeri teknik malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, teknik şartnamelerini hazırlamak ve toplu alım kapsamında tedarik edilmesine ilişkin satın alma öncesi iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

 • Hasta ve Çalışan Güvenliği ile ilgili tüm yazışmaları takip etmek ve Sağlık Tesislerinde görev yapan birim sorumluları ile periyodik olarak toplantılar düzenlemek
 • Sağlık Tesislerimizde kaliteli hizmetin sürdürülebilmesi için Personel şikâyetlerini değerlendirir aksaklıkları tespit eder, gerekli yazışmaları yapmak.
 • Sağlık personeline yönelik şiddet olaylarında Beyaz Kod bildiriminin yapılması ve gerekli evrakların tamamlanması işlemlerini takip etmek,
 • Hukuki Süreç Takibi İçin Avukatlık Bürosuna evrakları eksiksiz gönderilmesi için yazışmaları yapmak ve süreç ile ilgili İnsan Kaynakları, Disiplin ve Hukuk İşleri Birimini resmi yazı ile bilgilendirmek,
 • Çalışan personelin işyerinde karşılaşabileceği tehlikeler karşısında gerekli tedbirlerin alınması ve risk analizlerinin belirlenmesini takip eder, gerekli yazışmaları yapmak.
 • Tutuklu ve Hükümlü işlemleri ile ilgili yazışmaları takip etmek gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Sağlık Kurulu itiraz ve değerlendirmelerinde mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken yazışmaları yapmak.
 • Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kimliksiz hasta başvuruları ve çocuk istismarı konularında Sağlık Tesisleri ile gereken koordinasyonu sağlamak, hizmetlerin iyileştirilmesi için planlamalar yapmak, gerekli evrak kayıt, düzenleme ve arşivleme işlerini yapmak.
 • Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek de değerlendirmek,Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan yangın-doğal afet planı hizmetlerini planlamak ve ihtiyaç belirlemeye yönelik gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Olağanüstü hallerde uygulanmak üzere hazırlanan acil afet planlarının birlik ve sağlık tesisi düzeyinde organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi mevzuatında belirtilen diğer işleri yapmak.
 • Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek,Hasta Hakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

Genel Evrak ve Arşiv Hizmetleri Birimi

 • Genel Sekreterliğe gelen evrakları teslim almak, kaydını yapmak ve tebliğ karşılığında dağıtımını sağlamak,
 • Giden evrakların tarih ve sayı işlemlerini yapmak,Giden evrakların Tebligat Mevzuatı doğrultusunda ilgililere teslimini sağlamak ve takip etmek
 • ,İlgili mevzuata göre arşiv kurmak, düzenlemek ve işletmek,
 • Birliğe bağlı tesislerimizde kendi görev alanı ile ilgili birimlerin yapmış olduğu iş ve işlemleri denetlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek,
 • Başkanlık tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

Veri Analizi ve İstatistik Birimi

 • Kaynaklardan gelecek sağlık istatistikleri ile ilgili bilgi akışının belirtilen süre içerisinde yapılması için gerekli işlemleri yapmak, aksaklıkları önlemek, bu bilgilerin zamanında gerekli yerlere aktarılmasını sağlamak,
 • Kullanılacak istatistik formların zamanında temin edilmesi, saklanması ve dağıtımını sağlamak,
 • İstatistik konularındaki emirlerinin birliğe bağlı sağlık tesislerine ulaşmasını sağlamak,
 • Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistiki bilgileri toplamak, gerekli kontrollerini yapmak ve değerlendirmek,
 • Aylara ve yıllara göre mevcut istatistiki verilerle olması gereken istatistiki verileri karşılaştırmak ve saptanan sorunların nedenlerini araştırmak,
 • Birliğin yıllık sağlık istatistik bültenini hazırlamak ve gerekli yerlere göndermek,
 • İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içinde, personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak,
 • Birliğin brifinglerini hazırlamak ve güncellemek