Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Tıbbi Hizmetler Birimi

 

Kurum Planlama ve Koordinasyon Birimi

 • Hastaneler ile bağlı birimlerinin veya ünitelerinin açılışı, kapanışı, birleştirmesi, ayrılması, nakledilmesi, tescili, ruhsatlandırması, isim değişikliği ve benzeri işlemlerin yürütülmesi
 • Ağız ve diş sağlığı hizmet birimlerinin, planlanması, açılması, birleştirilmesi, ayrılması, nakledilmesi, kapatılması, isim değişikliği ve kapasite belirlenmesi ile benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi
 • Diğer kurumlar ile ortaklaşa yürütülen evde sağlık hizmetleri, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri, obezite kontrol programı, çocuk izlem merkezleri, AMATEM gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin Bakanlık ve Kurumca özellikli planlama gerektiren hizmet birimlerinin açılış, tescil, kapanma ve yer değişikliği gibi iş ve işlemlerin yürütmek,
 • Genel Sekreterin ve Tıbbi Hizmetler Başkanının verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi

 • Yanık, kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, perinatal bakım, prematüre retinopati tanı ve tedavisi, replantasyon, robotik cerrahi, robotik yürüme gibi Bakanlık ve Kurumca özellikli planlama gerektiren hizmet birimlerinin iş ve işlemlerin yürütülmesi
 • Diğer kurumlar ile ortaklaşa yürütülen evde sağlık hizmetleri, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri, denetimli serbestlik, palyatif bakım hizmetleri, obezite kontrol programı, çocuk izlem merkezleri, AMATEM gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin planlamalara uygun olarak yürütülmesi
 • KETEM, Organ, doku ve hücre nakli merkezlerinin işleyişi ile ilgili olarak ilgili kurumlarla işbirliğinin sağlanması
 • Özellikli hizmet birimlerinin denetimi ve hizmet sunumunu değerlendirmek üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak,Sağlık tesislerinde planlanan üremeye yardımcı tedavi merkezleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi
 • Genel Sekreterin ve Tıbbi Hizmetler Başkanının verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Çevre Yönetimi Birimi

 • Çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek belirlenmiş faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu ve alınan tedbirlerin sahadaki uygulamalarını değerlendirmek,
 • Çevre yönetimi faaliyetlerini belirlemek yürütmek ve koordine etmek,
 • İlgili yönetmelik hükümleri gereğince yılda iki defadan az olmamak üzere kendi iç tetkikini gerçekleştirmek, endüstriyel atık planı yapmak ve rapor hazırlamak,
 • Çevresel konularda alınması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,
 • İlgili makamlarca istenecek bilgi ve belgeleri hazırlamak, gerektiğinde çevresel konular hakkında görüşme ve yazışmalar yapmak,
 • Çevre yönetim birimine ulaştırılan acil günlük sorunları belirlemek, çözümüne yönelik ilgili birimlerle koordinasyonu sağlama ve sonuçlarını raporlamak,
 • Sağlık tesisi tüm çalışanlarına çevresel konularda eğitim vermek ve özendirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Hasta ve hasta yakınlarına çevre bilincini geliştirecek eğitim çalışmaları yapmak,
 • Kaynağı ne olursa olsun her türlü alımı yapılan veya yapılacak olan mal ve hizmet kapsamında çevre yönetim birimi görev alanı içerisine giren konularda denetim yapmak buna ilişkin olarak satın alma esnasında (mal ve hizmet) teknik şartname hazırlama sürecinde yer almak,
 • Çevre ve atık yönetimi ile ilgili acil eylem planı hazırlamak,
 • Hizmet alımı yolu ile tedarik edilen temizlik ve yemekhane hizmetlerinin muayene kabul ve kontrol aşamalarını takip etmek,
 • Sağlık tesislerinde çevre yönetimi ile ilgili her türlü koordinasyon, rehberlik, takip, kontrol ve eğitim işlerini yürütmek,
 • Yönetmelikte belirlenen çevre danışmanlık hizmetlerini sunmak,
 • Genel Sekreterin ve Tıbbi Hizmetler Başkanının verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Uluslararası Hasta Koordinasyon Birimi

 • Birliğe bağlı sağlık tesislerinin sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Sağlık turizmi potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve/veya yaptırmak (eğitim, klinik yapılanması vb.),Birlik kapsamındaki sağlık tesislerinin yurtdışı tanıtım hizmetlerini organize etmek ve yürütmek, 
 • Yurtdışı kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği içerisinde olmak, bu kapsamda yapılacak protokollere (asistan ve aracı kuruluşlar vb.) ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Sağlık turizmi kapsamındaki uluslararası hastaları gerektiğinde, birlik bünyesindeki uygun sağlık tesislerine yönlendirmek,
 • Sağlık tesislerinde sağlık turizmi kapsamında yürütülen çalışmaları takip etmek, gerekli istatistiki verilerin tutulmasını ve gerektiğinde ilgili makamlara sunulmasını sağlamak,
 • Hizmet almak üzere ülkemize gelen hastaların; sağlık tesislerine ulaşımı, tedavi süreci, sağlık tesisi dışında konaklama ve ülkesine dönüş sürecinde her türlü çalışmayı koordine etmek,
 • Yurtdışı hastaların ilgili sağlık tesislerine yönlendirilmesi, ulaşım, muayene, tedavi süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek,
 • Yabancı hastaların tedavi süreçlerine ilişkin sorunların çözümü için gerekli kişi ya da kuruluşlarla iletişime geçmek, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
 • Sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamındaki yazışmaları yapmak ve evrak süreci ile diğer büro iş ve işlemlerini yürütmek,
 • İstatistiki verileri tutmak ve takip etmek, ilgili makama sunmak,
 • Kurum tarafından istenilen düzenli raporları hazırlamak,Uluslararası hastaların koordinasyonunun sağlanması,
 • Genel Sekreterin ve Tıbbi Hizmetler Başkanının verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
  ???

Hastane Hizmetleri Birimi

 • Sağlık tesislerinde sunulan Tıbbi Hizmetlerin sunumunda gerekli çalışmaları yapmak ve diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak ve denetlemek.
 • Hekimlerin branş / havuz nöbetlerinin planlanması ve takibi
 • Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) ve Kriz Koordinasyon merkezinin iş ve işlemlerini takip etmek,
 • Sağlık tesislerince şahıslara düzenlenen sağlık kurulu raporlarına (özürlü raporları, istirahat raporları, durum bildirir, silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarına ait raporlar ve ilaç raporları gibi) yapılan itirazlar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi
 • Sağlık tesislerinin acil servis, poliklinik, semt polikliniği yoğun bakım, yataklı servis, doğumhane, laboratuvar, görüntüleme, diyaliz, ameliyathane, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve enfeksiyon kontrol, kan ve kan ürünleri, eczane gibi özellikli planlama kapsamında olmayan tıbbi ünitelerinin iş ve işleyişinin yürütülmesi,
 • Sağlık tesislerinin hizmet alanlarının fiziksel düzenlemelerinin standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Anne-bebek ölümleri, organ bağış, adölesan gebelikler ve primer sezaryen, Bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon kontrol işlemlerinin yürütülmesi,
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyonla ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ağız Diş Sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması ve diğer birimlerle ilgili koordinasyonun sağlanması,
 • İlaç kullanımın geliştirilmesine ve akılcı ilaç kullanımının özendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak ve yazışmaları takip etmek,
 • Bilimsel araştırmalar için verilen ön izinlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bilimsel Araştırmalar İnceleme Komisyonu çalışmalarının sekretaryasını yürütmek,
 • Piyasada Bulunmayan İlaçlar, İlaç Güvenliği İzleme, Değerlendirme, Farmakovijilans (Advers Etki Bildirimi, Farmakovijilans İrtibat Noktaları, Sağlık Mesleği Mensupları Mektupları) Kan ürünleri ve immünolojik ürünler, Mor reçete ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Sağlık tesislerinden gelen ilaç ve  tıbbi sarfa  yönelik ihtiyaçların takibi, planlanması ,değerlendirilmesi ve  alımı uygun bulunanların Mali Hizmetler Başkanlığına bildirilmesi ve takibinin yapılması,
 • Genel Sekreterin ve Tıbbi Hizmetler Başkanının verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Birimi

 • Sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmet birimlerinin personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Tıbbi cihazların sağlık hizmetleri kalitesine etkisini etkin ve verimli kullanıma yönelik planlamalar yapmak,
 • Tıbbi cihazlara yönelik mevzuatı, talimatları, duyuruları ve  sirkülerleri takip ederek  bağlı sağlık tesislerine  dağıtımlarını yaparak bilgilendirmek ve faaliyetlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Sağlık tesislerinden gelen tıbbi cihaza yönelik ihtiyaçların takibi, planlanması ,değerlendirilmesi, alımı uygun bulunanların Mali Hizmetler Başkanlığına bildirilmesi ve takibinin yapılması,
 • Genel Sekreterin ve Tıbbi Hizmetler Başkanının verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi

Sağlık Tesislerinde hemşirelik ve sağlık bakımına ait hizmet süreçlerinin geliştirilmesine yönelik iş ve işlemlerinin takibini yapmak,Sağlık bakım hizmetleri içerisinde yer alan hemşire, ebe, sağlık memuru gibi yardımcı sağlık personelinin tedavi, hasta bakımı, ilaç hazırlama, ilaç verme gibi sağlık bakımı sürecinde yer alan faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,Bağlı sağlık tesislerinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü personelinin nöbet hizmetlerinin takibi,Sağlık bakım hizmetlerinde çalışan personelin verimliliğini azaltan unsurlara yönelik çalışmaların yürütülmesi,Sağlık bakım süreçlerinde kalite geliştirme çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin takibi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması,Sağlık Tesislerinin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri ile toplantılar düzenlemek,Genel Sekreterin ve Tıbbi Hizmetler Başkanının verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

TİG Birimi

 • Birliğe bağlı faaliyet gösteren sağlık tesislerinin TİG Sistemine gönderdiği klinik veri durumunu, eksik ve yetersiz veri gönderen, ve hiç veri göndermeyen sağlık tesislerini takip eder,
 • Tesislerin klinik kodlamacı ihtiyacının beliılenmesi, klinik kodlayıcıların görev yeri değişikliği ve şifre güncellenmesi ile ilgili konuların takibini yapar.
 • TlG klinik kodlama temel, ileri ve validasyon eğitimleri ile ilgili çalışmaların takibi ve katılımın sağlanması ayrıca çalıştay, sempozyum ve diğer toplantılara katılımlarla ilgili tüm organizasyon, yazışma ve personel görevlendirilmesinin takibinden sorumludur.
 • Bağlı tesislerde klinik kodlamacı eksikliği bulunması durumunda birlik içinde çözüm geliştirerek, kesintisiz veri akışının sağlanmasından sorumludur.
 • Kurum tarafından yayınlanan mevzuat ve genel yazıların birliğe bağlı tüm sağlık tesislerine zamanında iletilmesi, yeni uygulama ve güncel duyuru takibinin ilgili daire başkanlıkları web sayfasından yapılarak bağlı bulunan tüm sağlık tesislerine iletilmesinden sorumludur.
 • Ödemelerle ilgili ve hastanelerin ürettiği TİG verileriyle ilgili Birlik bünyesinde istatistik ve analiz çalışmaları yaparak bağlı bulunduğu başkana ve Kuruma veri aktarımından sorumludur.
 • Birliğe bağlı TİG Birim personeli sağlık tesislerinin TİG Sistemiyle ilgili görüş, öneri, problem ve çalışmalarının Genel Sekretere ve Kuruma aktarılması ve sonucunun takibinden sorumludur.
 • Kurum ilgili Daire Başkanlıkları ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer görevlerden sorumludur.