Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Genel Sekreterlik

Genel Sekretere Doğrudan Bağlı Birimler

İzleme, Ölçme, Değerlendirme ve Verimlilik Birimi

 • Kurum tarafından verimlilik konusunda yayınlanan uygulamaların aksatılmadan yerine getirilmesi ve değerlendirmesi sürecinde kullanılacak verilerin birliğe bağlı sağlık tesislerince sağlık bilgi sistemine doğru ve zamanında aktarılması sağlamak,
 • Genel Sekreterlik ve bağlı sağlık tesislerinin verimlilik değerlendirmesi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek ve takip etmek,
 • Genel Sekreterlik ve Sağlık Tesisleri Kriter Grupları, Karne Göstergeleri ve Gösterge puanları ile Birlik hedeflerinin takibini yapmak, verileri analiz etmek, gerekli bilgi ve uyarıları taşıyan aylık raporları Genel Sekreterlik ve Sağlık Tesislerine sunmak, 
 • Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ek ödeme uygulamalarını takip etmek ve gerektiğinde istatistikleri Kuruma ulaştırmak,
 • Birlik dahilinde verilen hizmetlerin hizmet kalite standartlarına uygun şekilde verilmesi için çalışmaları yapmak, uygulanmasını sağlamak. 
 • Hasta ve çalışan memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak, verileri değerlendirmek, hasta ve çalışan memnuniyetini artırma çalışmalarını yürütmek.
 • Birliğe bağlı sağlık tesislerinin Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yılda en az 2 kez değerlendirmek, 
 • Birliğe bağlı sağlık tesislerinin SKS kapsamında yapılan kalite uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek, 
 • Birliğe bağlı sağlık tesislerinin SKS uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak, 
 • Görevleri dahilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,
 • Kurumca görevlendirilecek Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,
 • Birliğe bağlı sağlık tesislerinin değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine girmek, 
 • Genel Sekreterliğin kalite ve hizmet standartlarına ilişkin işlemlerini yürütmek, 
 • Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Proje Yönetim Birimi

 • Yeni projeler geliştirmek amacıyla ilimiz bazında Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık kurum  ve kuruluşlarımızı kapsayan projeler ile kurumsal girişimlerde bulunmak, 
 • Projeler, proje yönetimi v.b. konularda bilgilendirme toplantıları yapmak ve kapasite oluşturmak amacıyla eğitim düzenlemek,
 • Uluslararası kuruluşların finanse ettiği veya üye ülkelerin katılımı ile yürüttüğü projelerin koordinasyonunu sağlamak, proje yürüten veya projeye katılan birimlere destek vermek,
 • Yerel ve Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen proje faaliyetlere katılım sağlamak,
 • Kurumumuzun yerel, iller arası ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri kapsamında projelendirme iş ve işlemleri yürütmek, toplantılara katılmak ve Kurumumuzu temsil etmek,
 • Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen diğer iş ve işlemlerin Genel Sekreterliğimiz ve bağlı kurum-kuruluşlar nezdinde koordinasyonunu sağlamak,
 • Genel Sekreterliğimize bağlı olarak ön gördüğü projeler hakkında alt yapı çalışması yapmak, projelendirmek ve hazırlanan projenin ilgili birimlerle iş birliği halinde yürütülmesini sağlamak,
 • Hibe programları ve teklif çağrılarını takip etmek ve ilgili yerlere duyurmak,
 • İhtiyaç duyulan konuları tespit ederek, yeni projeler üretmek, 
 • Mevcut projelerin, yürütülmesi adına birimizce ve diğer şubelerce gereken organizasyonu sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Bitmiş olan projelerin ölçme değerlendirmelerini hazırlamak.
 • Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Basın ve İletişim Birimi

 • Kurumun kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda çalışmak.
 • Halkın sağlık kurum ve kuruluşlarına bakış açılarını genişletmek ve medya yoluyla ilimizdeki sağlık konularını halkımıza aktarmak;Halkı doğru biçimde aydınlatmak, halkın etki ve tepkisini ölçmek,
 • Halkın bilgilenmeye ihtiyaç duyduğu konularda basın açıklaması yapılmasını sağlamak ve bu yolla halkı bilgilendirmek,
 • Basın organları ile karşılıklı bilgi akışı sağlayarak güncel konuların takibini yapmak,
 • Gündemi takip etmek ve yapılması gerekenlerle ilgili olarak konuyu gerekli mercilere kanalize etmek,
 • Ulusal veya yerel basında yanlış yada taraflı çıkan haberleri tekzip etmek,
 • Halkta sağlık kurumu ve kuruluşları hakkında olumlu imaj yaratmak ve böylece halkın sağlık kurumları ve sağlık personeline güvenini sağlamak,
 • Kurumlarımızla ilgili yerel ve ulusal basında çıkan olayları takip etmek,
 • Kurumlarımızda yapılan etkinlikler, çalışmalar, tanıtımlar ve yeniliklerle ilgili haber yapmak ve basına dağıtılarak halka ulaştırılmasını sağlamak,
 • Yapılan haberlerde ve kurumun çalışmalarında kullanılmak üzere fotoğraflama yapmak ve arşivlenmesini sağlamak,
 • İlimiz genelinde yapılan çalışmaların basına doğru ve güvenilir bir şekilde aktarılmasını sağlamak,
 • Özel gün ve haftalarla ilgili basın bültenleri hazırlanarak basın - yayın kuruluşlarına dağıtılmasını ve bu yolla halkımızın bilgilendirilmesini sağlamak,  
 • Halkımıza sağlık bilgisi vermek amacıyla ilimiz yerel televizyonlarında programlar organize etmek;Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamak,
 • İlimiz yerel medya ve ulusal medya kuruluşlarında Bolu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve ona bağlı sağlık kurumları ile ilgili yayınlanan haberleri içeren gazete kupürlerini derlemek, gerektiği yerde kullanılmasını sağlamak, 
 • Kurumlarımızda çalışan personellerin motivasyonunu sağlayıcı sosyal faaliyetler düzenlemek,Açılış, konferans gibi aktiviteleri organize etmek,İlgili kurum yöneticisinin yönlendirmesi doğrultusunda verdiği görevleri yapmak,
 • Gelen yazılara ilgili kurum yöneticisinin yönlendirmesiyle cevap verilmesini sağlamak,İlgili kurum yöneticisinin olmadığı durumlarda konu ile ilgili toplantılara katılmak.
 • SABİM ve BİMER’e yapılan şikayet başvurularının takibinin yapılarak, konu ile ilgili şikayet konusu hakkında gerekli işlemlerin tesis edilmesi,Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.